Phát biểu nào sau đây đúng với sự phát triển của Duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay

Phát biểu nào sau đây đúng với sự phát triển của Duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chủ yếu phát triển các ngành công nghệ cao.

B. Tài nguyên nhiên liệu, năng lượng dồi dào.

C. Hình thành chuỗi các trung tâm công nghiệp ven biển.

D. Cơ sở năng lượng đã đáp ứng được nhu cầu.

C. Hình thành chuỗi các trung tâm công nghiệp ven biển.