Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay?

Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Diện tích nuôi trồng được mở rộng.                          B. Đánh bắt ở ven bờ được chú trọng.

C. Sản phẩm qua chế biến ngày càng nhiều.                D. Phương tiện sản xuất được đầu tư.

B. Đánh bắt ở ven bờ được chú trọng.