Miền núi nước ta dân cư thưa thớt chủ yếu là do

Miền núi nước ta dân cư thưa thớt chủ yếu là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Điều kiện tự nhiên khó khăn.

B. Lịch sử khai thác lãnh thổ muộn.

C. Ít các đô thị lớn.

D. Chính sách di dân về đồng bằng của Nhà nước.

A. Điều kiện tự nhiên khó khăn.