Đông Nam Bộ thu hút nhiều nguồn đầu tư trong và ngoài nước, chủ yếu dựa vào nhân tố nào sau đây?

Đông Nam Bộ thu hút nhiều nguồn đầu tư trong và ngoài nước, chủ yếu dựa vào nhân tố nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cơ cấu kinh tế tương đối hoàn chỉnh.                      B. Có nền kinh tế hàng hóa phát triển sớm.

C. Có những chính sách phát triển phù hợp.                D. Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên.

C. Có những chính sách phát triển phù hợp.