Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với công nghiệp năng lượng nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với công nghiệp năng lượng nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sản lượng điện nước ta không tăng qua cac nam.

B. Từ Thanh Hóa đến Huế có nhiều nhà máy điện nhất.

C. Nhà máy điện nhiệt Cà Mau dùng nhiên liệu khí.

D. Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm trên sông Hồng.
C. Nhà máy điện nhiệt Cà Mau dùng nhiên liệu khí.