Đặc điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Đông Bắc ở nước ta?

Đặc điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Đông Bắc ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chủ yếu hoạt động miền Bắc.

B. Thổi liên tục từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

C. Hầu như kết thúc bởi bức chắn dãy Bạch Mã.

D. Tạo nên mùa đông có 2 - 3 tháng lạnh ở miền Bắc.

B. Thổi liên tục từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.