Đặc điểm nào sau đây không đúng với nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta?

Đặc điểm nào sau đây không đúng với nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đẩy mạnh chuyến môn hóa sản xuất.                       B. Gắn liền với công nghiệp chế biến.

C. Sử dụng ngày càng nhiều máy móc.                         D. Phần lớn sản phẩm tiêu dùng tại chỗ.

D. Phần lớn sản phẩm tiêu dùng tại chỗ.