Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây là đô thị đặc biệt?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây là đô thị đặc biệt?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.                                                 
B. Hải Phòng, Hà Nội.
C. Huế, Cần Thơ.                                                                            
D. TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội.
D