Nhận định nào sau đây đúng với vấn đề việc làm ở Đồng bằng sông Hồng?

Nhận định nào sau đây đúng với vấn đề việc làm ở Đồng bằng sông Hồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tỉ lệ thiếu việc làm ở các đô thị rất cao.

B. Tỉ lệ thất nghiệp cao ở vùng thuần nông.

C. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị cao hơn nông thôn.

D. Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn thấp hơn thành thị.

C đúng