Nhân tố nào sau đây có tính chất quyết định đến sự phân bố dân cư nước ta hiện nay

Nhân tố nào sau đây có tính chất quyết định đến sự phân bố dân cư nước ta hiện nay

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lịch sử khai thác lãnh thổ.                                           B. Tài nguyên thiên nhiên.

C. Quá trình xuất nhập cư.                                                D. Trình độ phát triển kinh tế.

D. Trình độ phát triển kinh tế.