Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn?

Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cho năng suất sinh vật cao.                                          B. Giàu tài nguyên động vật.

C. Có nhiều loài cây gỗ quý.                                               D. Phân bố ven biển.

C. Có nhiều loài cây gỗ quý.