Quốc gia nào ở Đông Nam Á có lãnh thổ nằm cả ở Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo?

Quốc gia nào ở Đông Nam Á có lãnh thổ nằm cả ở Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. In-đô-nê-xi-a.
B. Thái Lan.                                               
C. Ma-lai-xi-a.                                                                                                                
D. Phi-líp-pin.

C