Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là

Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cơ sở hạ tầng hạn chế.                                                       B. cơ cấu kinh tế chậm phát triển.

C. thiếu nguyên liệu tại chỗ.                                                     D. có mật độ dân số cao.
C. thiếu nguyên liệu tại chỗ.