Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, ngành chiếm tỉ trọng cao nhất là

Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, ngành chiếm tỉ trọng cao nhất là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. ngành chăn nuôi.                                                        B. dịch vụ nông nghiệp.

C. trồng trọt.                                                                    D. sản xuất lương thực.

C. trồng trọt.