Nội dung nào sau đây không thể hiện đặc điểm nguồn lao động ở nước ta?

Nội dung nào sau đây không thể hiện đặc điểm nguồn lao động ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nguồn lao động dồi dào, bổ sung hàng năm lớn.

B. Phần lớn lao động có trình độ cao.

C. Chất lượng lao động ngày càng được nâng cao.

D.Phân bố lao động không đều giữa các vùng.

B. Phần lớn lao động có trình độ cao.