Tổ chức lãnh thổ công nghiệp có vai trò quan trọng đối với quá trình đổi mới kinh tế - xã hội nước ta là do

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp có vai trò quan trọng đối với quá trình đổi mới kinh tế - xã hội nước ta là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sử dụng hợp lí các nguồn lực để tạo ra hiệu quả kinh tế cao.

B. Góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

C. Xóa đói giảm nghèo các vùng dân tộc.

D. Phân bố lại dân cư lao động từ nông thôn ra thành thị.

A. Sử dụng hợp lí các nguồn lực để tạo ra hiệu quả kinh tế cao.