Nội dung nào sau đây là đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hoá?

Nội dung nào sau đây là đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hoá?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hình thức đa canh, mang tính chất tự cung tự cấp.

B. Quy mô sản xuất nhỏ, sử dụng nhiều máy móc hiện đại.

C. Người sản xuất quan tâm đến số lượng sản phẩm.

D. Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hoá gắn với công nghiệp chế biến.

D. Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hoá gắn với công nghiệp chế biến.