Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết ngữ hệ Nam Á gồm các nhóm ngôn ngữ nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết ngữ hệ Nam Á gồm các nhóm ngôn ngữ nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Việt - Mường và Tày - Thái.                                        B. Ka-đai và Hán.

C. Môn - Khơ-me và Tày - Thái.                                      D. Việt - Mường và Môn - Khơ-me.

D. Việt - Mường và Môn - Khơ-me.