Biểu hiện nào sau đây không phải là cảnh quan thiên nhiên của phần lãnh thố phía Nam của nước ta?

Biểu hiện nào sau đây không phải là cảnh quan thiên nhiên của phần lãnh thố phía Nam của nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Có nhiều loài cây chịu hạn, rụng lá vào mùa đông.

B. Xuất hiện các loài thú lông dày, các loài cây chịu hạn.

C. Sinh vật phàn lớn thuộc vùng xích đạo và nhiệt đới.

D. Động vật tiêu biểu là các loại thú lớn như hổ, báo, voi.

B. Xuất hiện các loài thú lông dày, các loài cây chịu hạn.