Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết thứ tự các cảng biển từ Bắc xuống Nam ở vùng Bắc Trung Bộ lần lượt là

Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết thứ tự các cảng biển từ Bắc xuống Nam ở vùng Bắc Trung Bộ lần lượt là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nghi Sơn, Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Gianh.            B. Chân Mây, Vũng Áng, Nhật Lệ, Cửa Lò.

C. Nghi Sơn, Hòn La, Nhật Lệ, Thuận An.                  D. Nghi Sơn, Vũng Áng, Nhật Lệ, Thuận An.
A. Nghi Sơn, Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Gianh.