Phát biểu nào sau đây không đúng về kinh tế biên nước ta?

Phát biểu nào sau đây không đúng về kinh tế biên nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nghề làm muối phát triển mạnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Hầu hết các tỉnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ đều có cảng

C. Khu du lịch Hạ Long - Đồ Sơn - Cát Bà thuộc tỉnh Quảng Ninh.

D. Việc đánh cá xa bờ được đẩy mạnh đàu tư phát triển.

C. Khu du lịch Hạ Long - Đồ Sơn - Cát Bà thuộc tỉnh Quảng Ninh