Năm nước thành viên đầu tiên của ASEAN là

Năm nước thành viên đầu tiên của ASEAN là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Việt Nam, Thái Lan, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan.

B. Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Lào.

C. Xin-ga-po, Thái Lan, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin.

D. Bru-nây, Thái Lan, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan.

C. Xin-ga-po, Thái Lan, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin.