Điểm công nghiệp ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

Điểm công nghiệp ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Có nhiều xí nghiệp công nghiệp.                                       B. Chủ yếu khai thác hay sơ chế nguyên liệu.

C. Gắn với một điểm dân cư.                                                 D. Phân bố gần nguồn nguyên liệu.

A. Có nhiều xí nghiệp công nghiệp.