Vùng nào sau đây có số dân đô thị lớn nhát nước ta hiện nay?

Vùng nào sau đây có số dân đô thị lớn nhát nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đông Nam Bộ.                                                                 B. Duyên Hải Nam Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.                                            D. Trung du và miên núi Bắc Bộ.

A. Đông Nam Bộ.