Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết tổng lượng mưa của nước ta thấp nhất vào thời gian nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết tổng lượng mưa của nước ta thấp nhất vào thời gian nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Từ tháng XI đến tháng IV năm sau.                             B. Từ tháng VII đến tháng I năm sau.

C. Từ tháng IX đến tháng XII.                                           D. Từ tháng 1 đến tháng VI.

A. Từ tháng XI đến tháng IV năm sau.