Sản phẩm nông nghiệp chuyên môn hoá có mức độ tập trung rất cao ở Trung du miền núi Bắc Bộ là

Sản phẩm nông nghiệp chuyên môn hoá có mức độ tập trung rất cao ở Trung du miền núi Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cao su, chè búp.
B. lợn, cao su.
C. đậu tương, chè búp
D. chè búp, ngô.

C. đậu tương, chè búp