Một trong những phương hướng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là gì?

Một trong những phương hướng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là gì?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế.

 B. Thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

C. Nâng cao dân trí và năng lực phát triển.

D. Đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá.

C. Nâng cao dân trí và năng lực phát triển.