Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết vùng nào có diện tích đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả lớn nhất nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết vùng nào có diện tích đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả lớn nhất nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

C. Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông bằng sông cửu Long.

B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.