Điều kiện tự nhiên nào sau đây ảnh hưởng lớn nhất đến cơ cấu mùa vụ nông nghiệp ở nước ta?

Điều kiện tự nhiên nào sau đây ảnh hưởng lớn nhất đến cơ cấu mùa vụ nông nghiệp ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.                                             B. Địa hình chủ yếu là đồi núi.

C. Khí hậu phân hóa đa dạng.                                                 D. Tài nguyên đất đai đa dạng.

C. Khí hậu phân hóa đa dạng.