Diện tích đất nông nghiệp ở nước ta bị thu hẹp, chủ yếu do

Diện tích đất nông nghiệp ở nước ta bị thu hẹp, chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. công nghiệp hóa, đô thị hóa.                               
B. hiện đại hóa, cơ giới hóa.
C. đô thị hóa, cơ giới hóa.                                            
D. cơ giới hóa, thủy lợi hóa.
A