Chuyên môn hóa cây công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ khác VỚI Nguyên là do sự khác nhau chủ yếu về

Chuyên môn hóa cây công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ khác VỚI Nguyên là do sự khác nhau chủ yếu về

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. điều kiện sinh thái nông nghiệp.                                      B. điều kiện giao thông vận tải.

C. cơ sở vật chất kĩ thuật.                                                    D. truyền thống sản xuất.

A. điều kiện sinh thái nông nghiệp.