Hoạt động kinh tế biển nào sau đây của Đông Nam Bộ thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cẩu kinh tế của vùng?

Hoạt động kinh tế biển nào sau đây của Đông Nam Bộ thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cẩu kinh tế của vùng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Giao thông vận tải.                                                        B. Khai thác tài nguyên sinh vật.

C. Khai thác khoáng sản.                                                   D. Du lịch biển - đảo.

C. Khai thác khoáng sản.