Trong sự nhiệp công nghiệp hóa đất nước hiện nay, ngành công nghiệp được đi trước các ngành khác một bước là

Trong sự nhiệp công nghiệp hóa đất nước hiện nay, ngành công nghiệp được đi trước các ngành khác một bước là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Chế biến lương thực, thực phấm.                                       B.Hàng tiêu dùng.

C. Điện lưc.                                                                               D. Hóa chất phân bón.

                                  

C. Điện lưc.