Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp năng lượng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ?

Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp năng lượng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tài nguyên nhiên liệu, năng lượng rất đa dạng, dồi dào.

B. Đã xây dựng được một số nhà máy thủy điện có quy mô trung bình.

C. Cơ sở điện chưa đáp ứng với nhu cầu công nghiệp.

D. Sử dụng mạng lưới quốc gia qua đường dây 500 kW.

A. Tài nguyên nhiên liệu, năng lượng rất đa dạng, dồi dào.