Trong cơ cau nganh công nghiệp thì tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến tăng và chiếm phần lớn nhất là do

Trong cơ cau nganh công nghiệp thì tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến tăng và chiếm phần lớn nhất là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thị trường tiêu thụ rộng lớn, nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.

B. đảm bảo nhu cầu thiết yếu không thể thay thế được.

C. cơ cấu ngành đa dạng.

D. giải quyết được nhiều việc làm cho lao động.

A. thị trường tiêu thụ rộng lớn, nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.