Vùng nào sau đây xảy ra hiện tượng lụt, úng nghiêm trọng nhất nước ta?

Vùng nào sau đây xảy ra hiện tượng lụt, úng nghiêm trọng nhất nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Vùng nào sau đây xảy ra hiện tượng lụt, úng nghiêm trọng nhất nước ta?

A. Bắc Trung Bộ.                                                               B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

c. Đồng bằng sông cửu Long.                                         D. Đồng bằng sông Hồng.

D. Đồng bằng sông Hồng.