Từ Đông sang Tây, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành 3 dải rõ rệt là

Từ Đông sang Tây, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành 3 dải rõ rệt là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. vùng biển và thềm lục địa, đồng bằng ven biển, vùng đồi núi.

B . đông bằng ven biển, vùng đồi núi, vùng biển và thềm lục địa.

C. vùng đồi núi, đồng bằng ven biển, vùng biển và thềm lục địa.

D. đông bằng ven biển, vùng biển và thềm lục địa, vùng đồi núi.

A. vùng biển và thềm lục địa, đồng bằng ven biển, vùng đồi núi.