Quá trình chuyển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở nước ta thể hiện rõ qua việc

Quá trình chuyển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở nước ta thể hiện rõ qua việc

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. hình thành các vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến.

B. các loại nông sản được sản xuất ra với chất lượng ngày càng cao.

C. các mô hình kinh tế hộ gia đình phát triển.

D. cơ sở vật chất - kĩ thuật của nông nghiệp được cải tiến, tăng cường.

A. hình thành các vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến.