Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí cùa vùng Trung du miền núi Bắc Bộ

Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí cùa vùng Trung du miền núi Bắc Bộ

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Giáp với Bắc Trung Bộ.

B. Nằm kè bên vùng kinh tế trọng điếm Bắc Bộ.

C. Giáp với các nước Lào, Trung Quốc và Cam-pu-chia.

D. Tiếp giáp với vịnh Bắc Bộ.
C. Giáp với các nước Lào, Trung Quốc và Cam-pu-chia.