Sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu sử dụng lao động xã hội ở nước ta là do

Sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu sử dụng lao động xã hội ở nước ta là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. sự chênh lệch lao động trong các ngành nghề.

B. sự khác biệt về tỉ lệ lao động trong các thành phần kinh tế.

C. cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và quá trình đổi mới

D. khác nhau ve cơ cấu lao động giữa thành thị và nông thôn

C. cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và quá trình đổi mới