Để phát triển công nghiệp, vấn đề cân quan tâm nhất ờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Để phát triển công nghiệp, vấn đề cân quan tâm nhất ờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Để phát triển công nghiệp, vấn đề cân quan tâm nhất ờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. bổ sung nguồn lao động.                                              B. xây dựng cơ sờ hạ tàng giao thông vận tài.

c. giải quyết vấn đề nước.                                          D. giải quyết tốt vấn đề năng lượng.

D. giải quyết tốt vấn đề năng lượng.