Yếu tố nào sau đây tác động đến việc thiếu việc làm ở Đồng bằng sông Hồng?

Yếu tố nào sau đây tác động đến việc thiếu việc làm ở Đồng bằng sông Hồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chất lượng lao động chưa đáp ứng nhu cầu.

B. Phân bố dân cư, nguồn lao động chưa hợp lí.

C. Chất lượng lao động ngày càng cao.

D. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm.


 
D. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm.