Nội dung nào sau đây không đúng với đặc điểm kinh tế ở Đông Nam Bộ?

Nội dung nào sau đây không đúng với đặc điểm kinh tế ở Đông Nam Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đứng đàu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp.

B. Nông nghiệp giữa vai trò quan trọng trong cơ cấu GDP của vùng.

C. Đứng đầu cả nước về ngoại thương xuất nhập khẩu.

D. Tập trung nhiều khu công nghiệp và khu chế xuất nhất cả nước.

B. Nông nghiệp giữa vai trò quan trọng trong cơ cấu GDP của vùng.