Trong định hướng phát triển thông tin liên lạc, nước ta càn ưu tiên xây dựng và hiện đại hóa mạng thông tin

Trong định hướng phát triển thông tin liên lạc, nước ta càn ưu tiên xây dựng và hiện đại hóa mạng thông tin

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cấp tỉnh (thành phố).
B. cấp vùng
C. quốc tế.
D. cấp quốc gia.
C. quốc tế.