Phương hướng nào dưới đây không được áp dụng để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta?

Phương hướng nào dưới đây không được áp dụng để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Phương hướng nào dưới đây không được áp dụng để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta?

A. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp nặng.

B. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệ.

C. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

D.Xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt.
A. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp nặng.