Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tỉ trọng GDP phân theo ngành của ba vùng kinh tế trọng điểm nước ta năm 2007?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tỉ trọng GDP phân theo ngành của ba vùng kinh tế trọng điểm nước ta năm 2007?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng lớn nhất.

B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có tỉ trọng ngành dịch vụ cao nhất.

c. Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thấp nhất trong cơ cấu GDP phân theo các ngành kinh tế của vùng.

D. Tỉ trọng ngành dịch vụ của cả ba vùng kinh tế trọng điểm đều chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế.

D