Ngành công nghiệp nước ta tiếp tục được đầu tư đổi mới trang thiết bị chủ yếu nhằm

Ngành công nghiệp nước ta tiếp tục được đầu tư đổi mới trang thiết bị chủ yếu nhằm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

B. đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

C. phù hợp với tình hình phát triển đất nước.

D. đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.

A. nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.