Biên độ nhiệt của phàn lãnh thổ phía Nam thấp hơn phía Bắc nước ta không phải do phàn lãnh thổ này

Biên độ nhiệt của phàn lãnh thổ phía Nam thấp hơn phía Bắc nước ta không phải do phàn lãnh thổ này

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

B. Địa hình chủ yếu là đông bằng.

C. Có vị trí gần xích đạo.

D. Chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa Tây Nam.

B. Địa hình chủ yếu là đông bằng.