Dân cư tập trung ít ở trung du và miền núi chủ yếu do

Dân cư tập trung ít ở trung du và miền núi chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. là địa bàn cư trú của các dân tộc ít người.                  B. lịch sử khai thác lãnh thổ muộn.

C. hạ tầng cơ sở kém phát triển.                                      D. khó khăn về điều kiện tự nhiên.

D. khó khăn về điều kiện tự nhiên.