Hoạt động kinh tế biển nào của Đông Nam Bộ sau đây thúc đấy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của vùng?

Hoạt động kinh tế biển nào của Đông Nam Bộ sau đây thúc đấy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của vùng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Giao thông vận tải.                                                        B. Khai thác tài nguyên sinh vật.

C. Khai thác, chế biến dầu khí.                                          D. Du lịch biển - đảo.

C. Khai thác, chế biến dầu khí.